Program Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™ obejmuje następujące obszary tematyczne:

Trening interpersonalny – trenerzy wraz z grupą pozwalają uczestnikom w bezpiecznym otoczeniu na lepsze poznanie siebie i badanie swoich zachowań. Każdy z uczestników może rozwijać w sobie umiejętności związane z szeroko pojętymi kompetencjami interpersonalnymi, takimi jak komunikacja, wyrażanie emocji czy funkcjonowanie w grupie.

Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych –  samodzielne konstruowanie planów szkoleniowych dla klienta indywidualnego i organizacji w oparciu o analizę i identyfikację potrzeb szkoleniowych.

Ewaluacja szkoleń – sposoby i metody ewaluacji szkoleń, zagadnienia pomiaru efektywności szkoleń oraz doskonalenia procesu szkoleniowego.

Projektowanie szkoleń – etapy tworzenia programów szkoleniowych, definiowanie celów szkoleniowych i określanie treści szkoleniowych, tworzenie osi programu szkolenia i projektowanie modułów, manual trenerski, scenariusz trenerski, przygotowywanie materiałów dla uczestników, tworzenie narzędzi wspierających wdrożenie po szkoleniu. Budżetowanie i wycena.

Autoprezentacja w pracy trenera – ćwiczenie umiejętności autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej i ogólnych umiejętności społecznych, niezbędnych w życiu zawodowym trenera. Budowaniem wizerunku, komunikacji z ludźmi, sztuka argumentowania, asertywność, postawa w procesach indywidualnych i grupowych. Obserwacja i analiza nagrania swoich wystąpień na kamerę video.

Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera – wprowadzenie w pracę trenera wewnętrznego, przygotowanie do pracy w biznesie.

Rozwój kompetencji trenerskich – nacisk na rozwój umiejętności rozpoznania własnych kompetencji, rozwój kompetencji trenerskich w procesach grupowych, poznanie modeli i zasad pracy z dorosłymi.

Warsztat procesu grupowego – koncepcje psychologiczne wyznaczające standardy pracy z małymi i dużymi grupami, przekazanie wiedzy na temat etapów procesu grupowego i roli trenera na każdym z nich. Celem praktycznym jest doskonalenie umiejętności rozpoznawania etapów procesu oraz dobór adekwatnych strategii pracy z grupą.

Zarządzanie zmianą – wiedza na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych. Celem modułu jest wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zmiany. Uświadomienie uczestnikom roli i zadań trenera w przeprowadzaniu przez zmiany. Prezentacja narzędzi pozwalających na skuteczne komunikowanie się podczas procesu zmian. Doskonalenie umiejętności konstruktywnego oddziaływania na grupe w czasie zmian. Przećwiczenie rozpoznawania i radzenia sobie z oporem pracowników podczas wdrażania zmian.

Filozofia jako element budowania wyobraźni – część treningowa realizowana w systemie treningu kreatywności, nastawionego na zdobycie umiejętności i wiedzy na temat kreatywności, myślenia filozoficznego w pracy trenera. Zajęcia prowadzone w formie wykładu, dyskusji i warsztatu kierunkowego umożliwią uczestnictwo w dialogu, zaprezentowanie własnego stanowiska, a także kształtowanie samodzielnego i krytycznego myślenia. Pogłębiają wiedzę związaną z dziejami filozofii oraz jej głównymi pojęciami i zagadnieniami.

Prowadzenie zajęć – narzędzia pracy trenerskiej – celem modułu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze narzędzi  pracy z grupą, poznawanie narzędzi oraz możliwości stosowania określonych narzędzi w pracy z grupą. Zajęcia są poszerzone o wiedzę dotyczącą innowacyjnych metod pracy z grupą. Metody te oznaczają umiejętność łączenia pracy na sali, jak i w terenie, utrzymywanie procesu i motywacji pomiędzy sesjami szkoleniowymi, używanie nowych technologii.

Prowadzenie zajęć – sytuacje trudne w pracy trenera – sytuacje trudne prowokowane przez trenera, sytuacje trudne nieprowokowane przez trenera, poziomy interwencji trenerskich, stopniowanie interwencji, opór i metody pracy z oporem, symptomy i źródła oporu. Techniki pracy z oporem. Praca z oporem – prezentacje uczestników i omówienie prezentacji z uczestnikiem w roli trenera superwizora.

Inteligencja Emocjonalna (EQ) w pracy trenera – w ramach modułu pracujemy nad rozwojem inteligencji emocjonalnej –w czterech głównych aspektach poszerzania swoich umiejętności: spostrzeganiu emocji, wspomaganiu myślenia za pomocą emocji, rozumieniu emocji oraz kierowaniu emocjami. Obejmuje zdolności rozumienia siebie i innych, kierowanie i kontrolę emocji, umiejętność samomotywacji, empatię oraz umiejętności społeczne.

Zarządzanie sobą, zarządzanie grupą – style zarządzania oraz zasady ich stosowania adekwatnie od sytuacji, rola zarządzania swoim czasem do wykorzystania i planowania czasu pracy zespołu/grupy.

Wypalenie zawodowe – co zrobić, aby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, gdzie jest ukryta przyczyna tego zjawiska oraz jaka jest rola trenera w pracy z grupą lub jednostką w fazie wypalenia zawodowego. Wiedza na temat wypalenia zawodowego oraz umiejętności zapobiegania syndromowi zmęczenia i wyjałowienia w pracy zawodowej. Sposoby stymulowania rozwoju osobistego i zawodowego jednostki.

Projektowanie własnego szkolenia – uczestnicy w ramach akademii przygotowują własne scenariusze szkoleń, plus trzy grupowe, które są sprawdzane przez mentora.

Szkolenia pokazowe – etiudy zaliczeniowe uczestników – warsztat i sesja informacji zwrotnych na zakończenie procesu szkoleniowego. Warunek konieczny do otrzymania certyfikatu potwierdzającego umiejętności pracy z grupą przy wykorzystaniu metodologii JAK-MD™.